การตรวจหาความผิดพลาดในการจับคู่

วิธีการตรวจหาความผิดพลาดในการจับคู่ช่วยเพิ่มจำนวนการปลูกถ่ายไตโดยรวมรวมถึงจำนวนการปลูกถ่ายสำหรับผู้ป่วยที่ติดอันดับของคุณซึ่งอาจไม่ได้จัดลำดับความสำคัญด้วยวิธีการจับคู่ไตแบบดั้งเดิม “การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการจับคู่ความล้มเหลวในการรับรู้ถึงความเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ซึ่งส่งผลให้เกิดการปลูกถ่ายที่คาดว่าจะมากขึ้นทั้งในระดับโลกและในกลุ่มคนที่ติดอันดับ ผู้ป่วยที่มีความไวสูงเช่นผู้ป่วยที่มีประวัติความเป็นมาของโรคเรื้อรังเพิ่มเติมซึ่งโอกาสในการจับคู่ของพวกเขาหาได้ยากและเป็นเรื่องภายใน มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดความล้มเหลว นักวิจัยพบว่าวิธีการที่ไม่รับรู้นี้ช่วยลดอัตราความล้มเหลวในการแข่งขันได้ถึงร้อยละ 45 ขึ้นอยู่กับการป้อนข้อมูลของผู้กำหนดนโยบาย